Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

1. ORLEN Projekt SA jest kontynuatorem tradycji i osiągnięć Zakładowego Biura Projektów Petrochemii Płock S.A. oraz Biura Projektów i Realizacji Inwestycji PETROPROJEKT SA. w usługach inżynierskich dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego.


2. Podstawą zdobywania Klientów jest budowanie i utrzymywanie zaufania do oferowanych przez nas usług inżynierskich, świadczonych z dbałością o ich wysoką jakość przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpiecznej pracy oraz dbałości o środowisko naturalne.

3. Celem naszym jest spełnienie wymagań Klientów zgodnie z obowiązującym Zintegrowanym Systemem Zarządzania. Wartościami i Zasadami Postępowania Grupy ORLEN oraz wymaganiami wynikającymi z obowiązującego prawa i innymi wymaganiami dotyczącymi naszej organizacji Uzyskujemy go poprzez:

3.1. Utrzymanie i systematyczne doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP. zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 i PN-N 18001.

3.2. Unowocześnianie i rozbudowę bazy technicznej, pozwalającej systematycznie podnosić poziom techniczny działalności inżynierskiej,

3.3. Stała poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez ciągłe doskonalenie działań mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

3.4. Systematyczne doskonalenie środowiska naturalnego oraz zapobieganie jego zanieczyszczeniom.

3.5. Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez systematyczne szkolenia i uświadamianie, że za jakość, środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiedzialny jest każdy pracownik na swoim stanowisku pracy i przy kontaktach z Klientem oraz pozyskiwanie nowych, wysokokwalifikowanych pracowników.

4. Zarząd ORLEN Projekt S.A przyjmuje pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie i systematyczne doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP. określającego organizację spółki i ustalającego odpowiedzialności i uprawnienia wszystkich pracowników mających wpływ na jakość i terminowość usług inżynierskich oraz na środowisko naturalne i BHP.

5. Zarząd ORLEN Projekt S.A zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do skutecznego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, a także do spełnienia wymagań prawnych dotyczących działalności Spółki, a w szczególności aspektów środowiskowych i BHP.

6. Zarząd ORLEN Projekt S.A wymaga od siebie oraz od wszystkich pracowników Spółki stałego zaangażowania w działalność na rzecz poprawy jakości, środowiska naturalnego oraz BHP w wykonywanych usługach inżynierskich oraz wykazywania inicjatywy w udoskonalaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 
 

Marki Grupy ORLEN