Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

1. ORLEN Projekt S.A. jest kontynuatorem tradycji i osiągnięć Zakładowego Biura Projektów Petrochemii Płock S.A. oraz Biura Projektów i Realizacji Inwestycji PETROPROJEKT S.A. w usługach inżynierskich dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego.


2. Podstawą zdobywania Klientów jest budowanie i utrzymywanie zaufania do oferowanych przez nas usług inżynierskich, świadczonych z dbałością o ich wysoką jakość przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpiecznej pracy oraz dbałości o środowisko naturalne.

3. Naszym celem jest spełnienie wymagań Klientów zgodnie z obowiązującym Zintegrowanym Systemem Zarządzania, Wartościami i Zasadami Postępowania Grupy ORLEN oraz wymaganiami wynikającymi z obowiązującego prawa i innymi wymaganiami dotyczącymi naszej organizacji. Polityka ZSZ wspiera strategiczny kierunek GK ORLEN i jest odpowiednia do celu istnienia i kontekstu organizacji, w tym charakteru i skali wpływów na środowisko jej działań, wyrobów i usług.

Uzyskujemy go poprzez:


3.1. Utrzymanie i systematyczne doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP. zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 i PN-N 18001, AQAP 2110:2016.

3.2. Spełnienie: wymagań klienta, wewnętrznych aktów organizacyjnych, wymagań prawnych (włącznie z wymaganiami w zakresie jakości, BHP, środowiska), korporacyjnych, norm oraz innych, co do których firma się zobowiązała.

3.3. Unowocześnianie i rozbudowę bazy technicznej, pozwalającej systematycznie podnosić poziom techniczny działalności inżynierskiej.

3.4. Doskonalenie usług, celem ich realizacji na jak najwyższym poziomie.

3.5. Stałą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w celu minimalizowania wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz zapobiegania zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

 3.6. Zobowiązanie do ochrony środowiska, w tym podejmowanie aktywnych działań na rzecz ograniczania i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska.

3.7. Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez systematyczne szkolenia i uświadamianie, że za jakość, środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiedzialny jest każdy pracownik na swoim stanowisku pracy i przy kontaktach z Klientem oraz pozyskiwanie nowych, wysokokwalifikowanych pracowników.

3.8. Współpracę z innymi Spółkami GK ORLEN.

3.9. Dostarczanie wyrobów najwyższej jakości na potrzeby bezpieczeństwa i obronności kraju.

4. Zarząd ORLEN Projekt S.A. zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do skutecznego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, a także do spełnienia wymagań prawnych dotyczących działalności Spółki, a w szczególności aspektów środowiskowych i BHP.
 
 

Marki Grupy ORLEN