Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Procesowo - Technologiczne
Zadaniem działu jest świadczenie usług projektowych oraz rozwiązywanie skomplikowanych zagadnień technicznych z dziedziny technologii chemicznej.
 
 
Dział zatrudnia projektantów z dużym doświadczeniem zawodowym w rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień technicznych z dziedziny technologii chemicznej. Nasze prace realizujemy zgodnie z przyjętymi normami, przepisami państwowymi i Unii Europejskiej oraz dobrą praktyką inżynierską. 
 
 

PROJEKTY PROCESOWE INSTALACJI RAFINERYJNO-PETROCHEMICZNYCH

w tym:
 
 
 • Destylacji ropy naftowej DRW,
 • Hydroodsiarczania olejów napędowych,
 • Hydroodsiarczania frakcji benzynowych,
 • Reformowania benzyn,
 • Syntezy eteru metylo - tert - butylowego (EMTB),
 • Utylizacji siarkowodoru metodą Clausa,
 • Odsiarczania i dopalania gazów po procesie Clausa wg technologii Hydrosulfreen,
 • Intensyfikacji instalacji destylacji ekstrakcyjnej wydzielania butadienu z frakcji C4,
 • Baz paliw z obroną p.ppż.,
 • Instalacji komponowania i ekspedycji biopaliw,
 • Stacji benzynowych,
 • Transportu rurociągowego ropy naftowej i pochodnych,
 • Terminali nalewu produktów naftowych do cystern kolejowych i autocystern,
 • Magazynowania i terminali nalewu asfaltu do cystern kolejowych i autocystern.

OBSŁUGA PROJEKTOWA REALIZACJI PROJEKTÓW TECHNICZNYCH WSZELKICH INSTALACJI RAFINERYJNO-PETROCHEMICZNYCH

w tym:
 
 
 • Wykonanie kompletnych dokumentacji projektów procesowych i technologicznych,
 • Wykonanie projektów modernizacji, intensyfikacji i rozbudowy instalacji produkcyjnych oraz terminali magazynowo - ekspedycyjnych w bazach paliw,
 • Koordynacja projektów technicznych realizowanych przez kontraktorów zagranicznych, 
 • Opiniowanie kompletnej dokumentacji wykonywanej przez kontraktorów zagranicznych,
 • Opiniowanie ofert do projektów bazowych instalacji rafineryjno-petrochemicznych.
 • Dostosowanie schematów technologiczno-pomiarowych do potrzeb krajowych,
 • Wbudowywanie nowych instalacji produkcyjnych w istniejącą strukturę zakładów,
 • Analizy i programy rozwojowe w branży rafineryjno-petrochemicznej,
 • Koncepcje Programowo - Przestrzenne realizacji zadań inwestycyjnych wraz z oceną kosztów, 
 • Analizy pracy sieci gazów zrzutowych i układów pochodni
 • Analizy zabezpieczeń przed przekroczeniem parametrów,
 • Hermetyzacja operacji obrotu węglowodorami wraz z odzyskaniem lub utylizacją oparów
 • Raporty Oddziaływania na Środowisko i projekty z zakresu ochrony środowiska,
 • Kompletne instrukcje dla instalacji: instrukcje technologiczne, stanowiskowe, instrukcje BHP, ochrony środowiska, instrukcje przeciwpożarowe, instrukcje eksploatacji, instrukcje rozruchu.
 • Studium zagrożeń i zdolności operacyjnych HAZOP i projekty z zakresu bezpieczeństwa procesowego,
 • Projekty klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem,
 • Dokumentacja Ratownictwa Chemicznego, Materiały do Planu Obrony Przeciwpożarowej,
 • Dokumentacja dozorowa dla potrzeb UDT i ZDT,
 • Obsługa projektowa realizacji wdrożeń i modernizacji instalacji rafineryjno-petrochemicznych oraz wniosków racjonalizatorskich,
 • Aktualizacje dokumentacji procesowej, schematów technologiczno-pomiarowych i kompletu instrukcji,
Braliśmy udział w projektowaniu instalacji, dla których projekty bazowe dostarczały znane firmy zagraniczne takie jak:
 
 
 • UOP - USA,
 • LURGI - Niemcy,
 • SNAMPROGETTI - Włochy,
 • KTI - Holandia / TECHNIP - Benelux,
 • TECHNIP - Włochy,
 • Tecnimont Włochy
 • WAESCHLE -Niemcy,
 • FLUOR DANIEL - Holandia.
Przykładami tej współpracy są:
 
 
 • częściowe projekty techniczne dla instalacji: HOG-u, DRW VI, Reformingu VI, Stripingu Wód Zasiarczonych , Clausa, Izomeryzacji C5-C6 oraz modernizacji i intensyfikacji Instalacji Polipropylen II.
 • klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem dla wszystkich instalacji Polskiego Koncernu Naftowego 
  ORLEN S.A.
Przy rozwiązywaniu skomplikowanych problemów projektowych korzystamy również z doświadczeń Ośrodków naukowo-badawczych.
 
 
Szerokie kontakty i wieloletnia współpraca naszych projektantów z uznanymi firmami zagranicznymi i krajowymi oraz lata własnej praktyki są gwarantem oferowanych przez nas rozwiązań, które mogą być dostosowane do wymagań Klienta.
 
 
Posiadamy umiejętność łączenia zdobytej wiedzy i doświadczenia z nowoczesnymi technikami projektowania. Projektujemy w oparciu o profesjonalne narzędzia tj. Microstation Power Draft, SmartSketch, PDS firmy Intergraph, ChemCAD, Pro II, PRO-MAX, Sulsin oraz własne oprogramowanie.
 
 

Przykładowe referencje Działu Procesowo - Technologicznego z realizacji projektów

 

 1. Projekt intensyfikacji instalacji Butadienu II (Destylacja Ekstrakcyjna frakcji popirolitycznej C4) w PKN ORLEN S.A. - Etap I i II intensyfikacji instalacji, zwiększenie zdolności przerobowej i usunięcie wąskich gardeł w procesie (realizacja EPC, 2008),
 2. Projekt technologiczny instalacji Clausa II(NG) utylizacji gazu siarkowodorowego (realizacja EPC, 2008-2009),
 3. Projekty obiektów infrastruktury kompleksu Paraksylenu (2007-2008) w PKN ORLEN S.A.:
  1. Instalacja nowej pochodni dla spalania gazów zrzutowych na dz. C-11,
  2. Węzeł adsorberów odazotowywujących - Nitrogen Guard Bed NGB (realizacja EPC),
  3. Węzeł adsorpcji związków chloru - Reformate Chloride Treaters (realizacja EPC),
  4. Węzeł frakcjonowania aromatów (realizacja EPC),
  5. Węzeł usuwania olefin -Olefin Reduction Proces (realizacja EPC),
 4. Projekt modernizacji Oksydacji Asfaltów - II Etap, obejmujący budowę nowego magazynu wsadowego gudronu, asfaltów produktowych wraz ze stacjami nalewczo- ekspedycyjnymi asfaltu do cystern kolejowych 
  i autocystern w PKN ORLEN S.A. (2001-2003)
 5. Projekty modernizacji oraz zwiększenia pojemności magazynowej i ekspedycyjnej w Bazach Magazynowych PKN ORLEN S.A.: w Gdańsku, Mościskach, Świnoujściu, w Żurawicy, w Ostrowie Wielkopolskim (2004-2008) .
 6. Projekt budowy Automatycznej Stacji Nalewczej (ASN-5) produktów naftowych do cystern kolejowych wraz z instalacją odzysku oparów VRU (2008),
 7. Projekty rozbudowy zbiorników magazynowych i ekspedycyjnych dla benzenu, paraksylenu, aromatów i paliw oraz modernizacji zbiorników magazynowych benzenu, gudronu, asfaltów, benzyny i frakcji BTX w PKN ORLEN S.A. (2005-2008),
 8. Projekty i budowa pod klucz instalacji bioestrów dla komponowania on-line i ekspedycji biopaliw 
  w Bazach Magazynowych PKN ORLEN S.A.: w Nowej Soli, w Szczecinie, we Wrocławiu, w Sokółce, Ostrowie Wielkopolskim, Gutkowie, Lublinie, Bolesławcu, Olszanicy (realizacja EPC, 2006-2008),
 9. Projekty technologiczne instalacji utylizacji gazu siarkowodorowego Claus VII, VIII i I oraz instalacji odsiarczania gazów kominowych Hydrosulfreen I i II w oparciu o licencję firmy Lurgi, projekty infrastruktury tych instalacji oraz rozbudowy magazynu i ekspedycji siarki płynnej w PKN ORLEN S.A. (1995- 2000),
 10. Projekt bazowy, projekt budowlany oraz projekty wykonawcze dla budowy instalacji odsalania ropy naftowej w KRNiGZ Dębno PGNiG S.A. (2006-2009),
 11. Opracowanie koncepcji i projektu technicznego instalacji dozowania dodatków do paliwa JET A1 w celu nalewu paliwa lotniczego w Automatycznej Stacji Nalewczej
 12. Projekt modernizacji instalacji destylacji ropy naftowej DRW II w PKN ORLEN S.A. (1994-1995),
 13. Projekty rozbudowy infrastruktury dla nowych instalacji destylacji ropy naftowej DRW III i DRW VI w PKN ORLEN S.A. (1998-1999),
 14. Projekty rozbudowy węzła odsalania ropy naftowej instalacji DRW VI w PKN ORLEN S.A. (2000)
 15. Projekty instalacji dozowania dwutlenku chloru do wody chłodniczej i przemysłowej w RN Gdańsk Grupa Lotos S.A (2004-2005),
 16. Projekty modernizacji zbiorników oleju napędowego w Bazie Magazynowej w Mościskach (2007)
 17. Projekt modernizacji węzła dozowania dodatków do paliwa JET A-1 w PKN ORLEN S.A. (2006-2008)
 18. Projekty klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem dla większości instalacji produkcyjnych w PKN ORLEN S.A. oraz IKS „Solino" S.A. , ZCh „Police", oczyszczalnia ścieków „Wodociągi Płock",
 19. Projekt modernizacji instalacji mazutowni w Elektrociepłowni Bydgoszcz (2006-2007),
 20. Projekty optymalizacji pracy instalacji: Destylacji Ekstrakcyjnej Aromatów, DRW II, DRW III, Uwodornienia benzyn PGH-1 i PGH-2 (2005-2008),
 21. Założenia Techniczno - Ekonomiczne budowy nowej instalacji DRW w RN Jedlicze (2007),
 22. Koordynacja realizacji projektów technicznych wykonywanych przez kontraktorów zagraniczny dla następujących instalacji: Izomeryzacji frakcji C5-C6, kompleksu Poliolefin III, Wytwórni Wodoru II, Hydroodsiarczania Olejów Napędowych HON-VII, Alkilacji HF, kompleksu Paraksylenu.
 23. Koordynacja realizacji projektów bazowych wykonywanych przez kontraktorów zagraniczny dla następujących instalacji: Odsiarczanie Benzyny Krakingowej, Claus VII, VIII, I, II, Hydrosulfreen,
 24. Raporty Oddziaływania na Środowisko dla uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji realizowanych w PKN ORLEN S.A. (2004-2009).
 
 

Marki Grupy ORLEN