Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Instalacji Sanitarnych i Ochrony Środowiska

​Dział zatrudnia projektantów o wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz z dużym doświadczeniem projektowym i wykonawczym zdobytym w trakcie ponad 37 lat pracy dla potrzeb obecnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. i innych Inwestorów.

Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowych:

 

 • kompletnych instalacji technologicznych w zakresie wodno-kanalizacyjnym,
 • oczyszczalni ścieków przemysłowych,
 • oczyszczalni ścieków sanitarnych,
 • retencjonowania i oczyszczania wód powierzchniowych,
 • produkcji wody przemysłowej ze ścieków i wód opadowych,
 • podczyszczalni ścieków,
 • instalacji chlorowni z infrastrukturą ,
 • instalacje dla produkcji dwutlenku chloru,
 • sieci wodociągowych
 • sieci kanalizacyjnych: przemysłowych, opadowych, sanitarnych  
 • przepompowni dla sieci wodociągowych i ścieków przemysłowych,
 • zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych,
 • składowania odpadów,
 • zagospodarowania i urządzania terenów zielonych,
 • wewnętrznych instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
  i grzewczych dla wszystkich rodzajów obiektów,
 • kotłowni (olejowych, gazowych),
 • bloków wodnych z pompowniami  
 • zbiorników retencyjnych  
 • hermetyzację miejsc przeładunku substancji niebezpiecznych
 • odwodnienia podtorzy z układami separacyjnymi
 • zbiorniki nadziemne, podziemne oraz pompownie wody p.poż.
 • rurociągi technologiczne napowietrzne i podziemne z tworzyw sztucznych
 • systemy drenarskie
oraz:
 
 
 • nadzory autorskie do projektów.
 • opracowywanie szeroko rozumianych koncepcji
 • analizy techniczne, ekspertyzy i opinie

W wieloletnim dorobku naszego działu znajdują się:

 

 • PT gospodarczego wykorzystania ścieków w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. nagrodzone Złotym Medalem na Światowym Salonie Innowacji w Brukseli - "Brussels Eureka - 97",
 • PT Hydroelektrowni na kolektorze ściekowym dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.,
 • modernizacja z hermetyzacją uśredniacza ścieków,
 • projekty nowoczesnych renowacji sieci kanalizacyjnych metodą bezodkrywkową
 • Instalacja Biologicznej Regeneracji Gruntów Zaolejonych o powierzchni kwater 5000 m2 z obiektami towarzyszącymi, w tym magazyn ziemi czystej o powierzchni 15000 m2,
 • PT modernizacji bloków wodnych i sieci wody obiegowej,
 • PT gospodarki wodno-ściekowej Parku Zbiorników produktów naftowych. Rozwiązania te umożliwiły wykorzystanie wody oczyszczanej końcowo na filtrze korzeniowym do zawracania jako woda gospodarcza dla Zakładu,
 • Instalacja HON V (hydroodsiarczania olejów napędowych) - w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych
 • Składowisko Odpadów dla PKN ORLEN S.A. o pojemności 170 000 m
 • Instalacje Chlorowni i zbiorników magazynowych chloru - nowoczesne dwie linie produkcyjne wody chlorowanej używanej do powstrzymywania życia biologicznego w systemach wody przemysłowej (wody chłodniczej, wody p.poż., wody gospodarczej) w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. o łącznej wydajności 93m3/h i jedna linia do uzdatniania wody pitnej
 • ZTE i projekty techniczne nowych inwestycji w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. w części dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska,
 • PT wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w budynkach administracyjno-socjalnych, rozdzielniach elektrycznych, sterowniach,
 • PT kotłowni olejowych,
 • PT pompowni wód p.poż. wraz z sieciami zraszaczowymi i środka pianotwórczego,
 • PT pompowni ścieków przemysłowych wraz z podczyszczalniami mechanicznymi,
 • PT sieci wodno-kanalizacyjnych dla Baz Paliwowych,
 • podziemne sieci wodno-kanalizacyjne dla instalacji:
  • Izomeryzacji C5-C6,
  • Destylacji ropy DRW VI,
  • Destylacji ropy DRW III,
  • dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
  • Izokrakingu dla Rafinerii Gdańsk
 • PT w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych dla Clausa II - instalacja zabezpieczająca środowisko przed emisją związków siarki
 • PT sieci wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji wewnętrznych dla oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka
Dokumentację wykonujemy w języku polskim i angielskim zgodnie z Polskimi Normami i z wymogami Unii Europejskiej.
 
 
Współpracujemy  z szeregiem wyspecjalizowanych Jednostek Projektowych,zarówno krajowych, jak i zagranicznych oraz instytucjami naukowymi.
 
 
Stosujemy nowoczesne oprogramowanie wspomagające projektowanie CAD: Microstation, Kankan i STC.
 
 

Marki Grupy ORLEN