Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Klauzula informacyjna dla kandydatów

22-06-2018  

KLAUZULA INFORMACYJNA

do realizowanych w ORLEN Projekt S.A. procesów rekrutacyjnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN Projekt S.A. z siedzibą  w Płocku 09-411, ul. Zglenickiego 42.

Z Administratorem danych można się skontaktować:

·         listownie na adres: ORLEN Projekt S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock

·         przez e-mail: sekretariat@orlenprojekt.eu

 

1.         Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym  można się kontaktować w następujący sposób:

·            listownie na adres:

Inspektor Ochrony Danych ORLEN Projekt S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock

·            przez e-mail: dane_osobowe@orlenprojekt.eu.

 

2.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w ORLEN Projekt S.A. procesie rekrutacyjnym oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.

3.         Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

·         Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

·         Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

·         Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).

·         Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych,

·         Pani/Pana zgoda na przekazanie danych osobowych do innych spółek Grupy Kapitałowej Orlen, jeżeli Pani/Pan jest zainteresowany udziałem w procesach rekrutacyjnych w tych spółkach.

·         Uzasadniony interes ORLEN Projekt S.A. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. ORLEN Projekt S.A.  ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.

4.         Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

·            dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do ORLEN Projekt S.A.

·            spółki Grupy Kapitałowej ORLEN – w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody na przekazanie danych.

5.         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego. 

6.         Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

·            prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Zglenickiego 42; 09-411 Płock, przez e-mail: dane_osobowe@orlenprojekt.eu.

·            prawo dostępu do treści swoich danych,

·            prawo ich sprostowania danych osobowych usunięcia,

·            prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·            prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN Projekt S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu Administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN Projekt S.A. przesłał dane do innego Administratora. Jednakże ORLEN Projekt S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,

·            prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Projekt S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Zglenickiego 42; 09-411 Płock, przez e-mail: dane_osobowe@orlenprojekt.eu

 

7.         Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO;

8.         Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z  221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w ORLEN Projekt S.A. procesach rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

 

Pozdrawiamy,

ORLEN Projekt S.A.

Ul. Zglenickiego 42

09-411 Płock​


Klauzula informacyjna ORLEN Projekt SA.pdf.pdfKlauzula informacyjna ORLEN Projekt SA

​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN