Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Stanowisko ORLEN Projekt S.A. do raportu bieżącego nr 74/2019 opublikowanego przez Polwax S.A.

20-12-2019  

W związku z treścią raportu bieżącego nr 74/2019 („Raport”) opublikowanego 19 grudnia 2019 r. przez POLWAX S.A. („POLWAX”), spółka ORLEN Projekt S.A. („ORLEN Projekt”) informuje, że zawiera on szereg informacji wprowadzających w błąd,  wymagających reakcji i wyjaśnienia.

 

Wszystkie potencjalne roszczenia POLWAX wobec ORLEN Projekt, które zostały opisane w Raporcie są bezzasadne. Wskazywane przez POLWAX kwoty nie zostały poparte jakąkolwiek argumentacją oraz nie znajdują oparcia w faktach. Obecnie stanowią jedynie, wynikającą z rozwiązanej przez ORLEN Projekt umowy nr 17/2017/OI z dnia 7 kwietnia 2017 r .górną granicę odpowiedzialności wykonawcy. Granicy tej nie należy jednak utożsamiać z wysokością jakichkolwiek roszczeń rzeczywiście przysługujących POLWAX wobec ORLEN Projekt.

 

Do tej pory to ORLEN Projekt wytoczył POLWAX dwie sprawy sądowe przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie o zapłatę za wykonane przez ORLEN Projekt prace budowlane. W pierwszej z nich sąd uznał, że roszczenia ORLEN Projekt są na tyle zasadne, że wydał na rzecz spółki nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, na którego podstawie ORLEN Projekt dokonał zabezpieczenia swoich roszczeń na rachunku bankowym POLWAX. Z kolei w drugiej sprawie ORLEN Projekt sukcesywnie rozszerza wniesione powództwo o kolejne ustalone roszczenia, przysługujące ORLEN Projekt w związku z odstąpieniem od umowy. Aktualnie ORLEN Projekt dochodzi od POLWAX na drodze sądowej łącznie zapłaty kwoty 51.964.492 zł powiększonej o należne odsetki za opóźnienie.

 

Pomimo zerwania łączącej strony umowy, ORLEN Projekt wielokrotnie wykazywał intencję ugodowego zakończenia powstałego sporu, w tym możliwości powrotu do realizacji przerwanej inwestycji. Jednak w toku prowadzonych negocjacji ze strony POLWAX nigdy nie pojawiła się sprecyzowana oferta warunków wspólnego dokończenia inwestycji lub chociażby rozliczenia prac już zrealizowanych. Takie propozycje formułowane były wielokrotnie przez ORLEN Projekt, jednak do dnia 19 grudnia 2019 r. nie spotykały się z żadną konkretną odpowiedzią ze strony POLWAX. Stanowisko przedstawione przez ORLEN Projekt w piśmie z dnia 25 października 2019 r. nie stanowiło w żadnym przypadku oferty, co zostało wyraźnie zastrzeżone w jego treści. W piśmie ORLEN Projekt z dnia 25 października 2019 r. określanym przez POLWAX „ofertą”, ORLEN Projekt zastrzegł, że złożone propozycje w zakresie ceny i terminu ukończenia prac przestaną być aktualne, jeżeli do dnia 15 listopada 2019 r. POLWAX nie potwierdzi zamiaru kontynuacji przerwanej inwestycji. Do tej daty ORLEN Projekt nie uzyskał takiej deklaracji ze strony POLWAX. Brak przedstawienia przez POLWAX  jakiejkolwiek własnej kontrpropozycji jednoznacznie wskazuje, że POLWAX już od dłuższego czasu nie był w jakikolwiek sposób zainteresowany dokończeniem inwestycji. Wobec tego, opublikowany przez POLWAX Raport należy odczytywać wyłącznie jako próbę przerzucenia na ORLEN Projekt odpowiedzialności za rezygnację przez POLWAX z dalszej realizacji rozpoczętej inwestycji.

 

Należy także wskazać, że w treści Raportu zostały ujawnione informacje, które zostały przekazane POLWAX przez ORLEN Projekt w toku negocjacji z wyraźnym zastrzeżeniem ich poufności. Pomimo tego, POLWAX zdecydował się na ich upublicznienie, rażąco naruszając obowiązki wynikające z art. 721 §  1 k.c. Sytuacja ta utwierdza ORLEN Projekt w przeświadczeniu, że POLWAX prowadził negocjacje ugodowe w złej wierze, bez zamiaru zakończenia ich porozumieniem. Ponadto, ORLEN Projekt rozważa podjęcie stosownych kroków prawnych przeciwko POLWAX z uwagi na naruszenie tajemnicy negocjacji.​​​

Aktualności

 
 
 

Marki Grupy ORLEN