Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Stanowisko ORLEN Projekt S.A. do raportu bieżącego nr 5/2020 opublikowanego przez Polwax S.A.

26-02-2020  

W związku z treścią raportu bieżącego nr 5/2020 opublikowanego 25 lutego 2020 r. przez POLWAX S.A. („POLWAX”), ORLEN Projekt S.A. („ORLEN Projekt”) ponownie podkreśla, że wszystkie roszczenia formułowane przez POLWAX, w tym opisywane w ww. raporcie, są całkowicie bezzasadne i nie znajdują oparcia w stanie faktycznym sprawy oraz prawie. Na dzień dzisiejszy to POLWAX pozostaje dłużnikiem ORLEN Projekt na kwotę kilkudziesięciu mln zł, uchylając się przez okres ponad roku zarówno od zapłaty należnego ORLEN Projekt wynagrodzenia za wykonane i odebrane przez POLWAX prace budowlane, jak i rozliczenia zawartej przez strony umowy, od której ORLEN Projekt odstąpiła w związku z istotnymi zaległościami płatniczymi po stronie POLWAX.

 

 

ORLEN Projekt nie dostrzega przy tym racjonalnych powodów, dla których POLWAX trzykrotnie formułuje wobec niej żądanie zapłaty dokładnie tych samych roszczeń, w pełni znając negatywne stanowisko adresata. Niezrozumiałe jest również publikowanie przez POLWAX w oparciu o ponawiane wezwania kolejnych raportów. Polityka informacyjna POLWAX jest tym bardziej zaskakująca, że Zarząd POLWAX zaniechał ujawnienia informacji o wystąpieniu przez POLWAX przeciwko ORLEN Projekt z wnioskiem o zabezpieczenie formułowanych przez siebie roszczeń, który to wniosek, zgodnie z informacjami posiadanymi przez ORLEN Projekt, został na początku lutego br. oddalony w całości przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie.

 

Poważne wątpliwości ORLEN Projekt budzą także intencje, jakimi kieruje się Zarząd POLWAX formułując kolejne wezwania do zapłaty i publikując na ich podstawie raporty bieżące. Opisane w ww. raporcie wezwanie jest bowiem trzecim z kolei dotyczącym dokładnie tych samych rzekomych roszczeń – poprzednio POLWAX wezwała ORLEN Projekt do zapłaty odszkodowania w łącznej wysokości 139.554.000,00 zł z tytułu „rzeczywistej straty” oraz „utraconych zysków” pismem datowanym na 20 grudnia 2019 r., następnie zaś pismem z dnia 10 stycznia 2020 r. Co warte zauważenia, w obecnym wezwaniu POLWAX obniżyła łączną wysokość swoich żądań do kwoty 132.146.863,43 zł, jak się wydaje –uznając je w pozostałej części za bezzasadne.

 

Należy również przypomnieć, że dotychczas to wyłącznie ORLEN Projekt wytoczyła POLWAX dwie sprawy sądowe przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie o zapłatę za wykonane przez ORLEN Projekt prace budowlane i z tytułu rozliczenia zawartej przez strony umowy, od której ORLEN Projekt odstąpił, uzyskując w jednej ze spraw nakaz zapłaty, na podstawie którego ORLEN Projekt dokonała zabezpieczenia swoich roszczeń na rachunku bankowym POLWAX. Aktualnie ORLEN Projekt dochodzi od POLWAX na drodze sądowej łącznie zapłaty kwoty 51.964.492 zł powiększonej o należne odsetki za opóźnienie.​

 

Aktualności

 
 
 

Marki Grupy ORLEN