Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Stanowisko ORLEN Projekt S.A. do raportu bieżącego nr 16 opublikowanego przez POLWAX

27-03-2019  

W związku z treścią raportu bieżącego nr 16/2019 opublikowanego w dniu 26 marca 2019 r. przez POLWAX, spółka ORLEN Projekt informuje, że miała podstawy prawne oraz faktyczne do odstąpienia w dniu 26 marca 2019 r. od umowy ze spółką POLWAX, która została zawarta 7 kwietnia 2017 r. Głównym powodem decyzji o odstąpieniu od umowy były długotrwałe i narastające zaległości płatnicze ze strony spółki POLWAX.


Spółka POLWAX zaprzestała terminowego regulowania należnego spółce ORLEN Projekt wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac budowlanych począwszy od grudnia 2018 r. Mimo braku płatności spółka ORLEN Projekt kontynuowała realizację zleconych prac, starając się rozwiązać zaistniały problem w sposób koncyliacyjny, m.in. w toku bezpośrednich kontaktów i negocjacji z przedstawicielami POLWAX. Spółka ta w ostatnich trzech miesiącach nie uiszczała ORLEN Projekt należnego wynagrodzenia w całości lub w części, a skala zaległych płatności sukcesywnie zwiększała się. Obecnie kwota zaległości przekracza już 9,5 mln złotych.

 

Przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od umowy z POLWAX, spółka ORLEN Projekt skierowała do POLWAX wezwania do zapłaty. Jednocześnie poinformowała o możliwości odstąpienia od umowy w przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie. Takie wezwania spółka skierowała do POLWAX pismami z dnia 11 lutego oraz 5 marca 2019 r.

 

W odpowiedzi na skierowane przez spółkę ORLEN Projekt wezwanie do zapłaty z dnia 11 lutego 2019 r., Zarząd POLWAX uznał jego zasadność oraz potwierdził wymagalność należności nimi objętych, opisując przyczyny zwłoki w płatnościach (problem z uruchomieniem kolejnej transzy kredytu bankowego). Spółka nie otrzymała jednak zapłaty w terminach zakreślonych w wezwaniach, uzyskując tym samym uprawnienie do odstąpienia od umowy. Pomimo uzyskania tego uprawnienia, ORLEN Projekt nadal starał się porozumieć z POLWAX, organizując m.in. bezpośrednie spotkania z Zarządem tej spółki.  

 

8 marca 2019 r POLWAX po raz pierwszy w całym okresie realizacji umowy, sformułował wobec ORLEN Projekt dodatkowe oczekiwania odnośnie warunków formalnych, jakie powinny być spełnione, aby uregulowane zostały dotychczasowe zobowiązania. Dla ORLEN Projekt żądania te stanowią kolejną próbę przesunięcia w czasie zapłaty należnego spółce wynagrodzenia za zrealizowane już i zaakceptowane przez POLWAX prace.

 

Należy podkreślić, że Zarząd POLWAX wcześniej pisemnie potwierdził wymagalność należności ORLEN Projekt. Część z tych należności została przez POLWAX zapłacona. Ponadto faktury wystawione przez ORLEN Projekt za prace zrealizowane w okresie od listopada 2018 r. do lutego 2019 r. zostały wystawione i przekazane wraz z koniecznymi dodatkowymi dokumentami zgodnie z praktyką stosowaną w odniesieniu do wcześniejszych faktur wystawionych przez spółkę od samego początku realizacji umowy.

 

W trakcie spotkania, które odbyło się w dniu 13 marca 2019 r. Zarząd ORLEN Projekt poinformował zarządzających POLWAX o dostępności wszelkich żądanych ponownie przez POLWAX dokumentów w biurze budowy znajdującym się na terenie realizowanej inwestycji. Podkreślił również o gotowości wydania oryginałów na każde żądanie upoważnionych przedstawicieli POLWAX. Pomimo złożonej na spotkaniu przez Zarząd POLWAX deklaracji o niezwłocznej spłacie przynajmniej części zaległego wynagrodzenia, do tej pory żadna dodatkowa płatność ze strony POLWAX nie wpłynęła.

 

Zarząd ORLEN Projekt nie otrzymał również od POLWAX wiarygodnego potwierdzenia, że finansowanie inwestycji jest zabezpieczone. Nie przekazano również ORLEN Projekt (pomimo zobowiązania się przez POLWAX do przedstawienia do dnia 15 marca 2019 r.) wstępnej informacji o kosztach gwarancji zapłaty wynagrodzenia spółki przewidzianej w umowie, do dnia złożenia oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie wpłynęły również żadne dodatkowe płatności.

 

W tej sytuacji spółka ORLEN Projekt została zmuszona do wstrzymania realizacji dalszych prac oraz złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zarząd spółki ORLEN Projekt deklaruje otwartość na rozmowy, których celem byłoby konstruktywne zakończenie zaistniałego sporu.​ 

Aktualności

 
 
 

Marki Grupy ORLEN