Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Stanowisko ORLEN Projekt S.A. do komunikatu Polwax opublikowanego na stronie internetowej 1 kwietnia 2019 r.

02-04-2019  

W związku z treścią opublikowanego w dniu 1 kwietnia 2019 r. oświadczenia POLWAX S.A. zatytułowanego „Stanowisko POLWAX S.A. w odpowiedzi na stanowisko ORLEN Projekt S.A. do raportu bieżącego nr 16 opublikowanego przez POLWAX S.A.” („Stanowisko POLWAX”), będącego odpowiedzią na opublikowane przez ORLEN Projekt S.A. („Spółka”) „Stanowisko ORLEN Projekt S.A. do raportu bieżącego nr 16 opublikowanego przez POLWAX S.A.” („Komunikat OP”), Spółka oświadcza, że zaprzecza przedstawionemu w treści Stanowiska POLWAX obrazowi wzajemnych relacji Stron, w tym twierdzeniom dotyczącym złożenia przez Spółkę w dniu 26 marca 2019 r. oświadczenia o odstąpieniu od łączącej Strony umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. („Umowa”) i jego skuteczności.

Na wstępie Spółka pragnie wyrazić ocenę, iż zainicjowana przez POLWAX S.A. medialna wymiana stanowisk Stron nie prowadzi do rozwiązania powstałego sporu oraz usunięcia jego podstaw, które stały za złożeniem przez Spółkę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W szczególności Spółka pragnie wskazać, że pomimo składanych deklaracji oraz zapoznania się przez przedstawicieli POLWAX S.A. z oryginałami dokumentacji znajdującej się w biurze budowy na terenie realizowanej inwestycji oraz gotowości wydania oryginałów tych dokumentów przez Spółkę, płatność należnego Spółce wynagrodzenia za wykonane i zaakceptowane przez POLWAX S.A. prace budowlane nie została do dnia dzisiejszego uregulowana (do kwestii podnoszonych zarzutów dot. braków w udostępnionej dokumentacji Spółka odniesie się jeszcze poniżej), jak również od czasu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy do momentu publikacji Stanowiska POLWAX, Spółka nie otrzymała ze strony POLWAX S.A. jakiegokolwiek sygnału o woli ugodowego rozwiązania zaistniałego sporu, a jedynie wezwania do wznowienia i zintensyfikowania prac opisane szerzej w raportach bieżących opublikowanych przez POLWAX S.A.

Ponadto Spółka zwraca uwagę, że wbrew formułowanym przez POLWAX S.A. zarzutom, nie upubliczniała informacji poufnych dotyczących okoliczności powstałego sporu, ograniczając się tylko do adekwatnej odpowiedzi na twierdzenia i zarzuty ujawniane w kolejnych komunikatach i raportach POLWAX S.A., które w sposób niezgodny z okolicznościami faktycznymi i prawnymi sprawy oraz naruszający dobre imię i chronione prawnie interesy Spółki przedstawiały relacje Stron, okoliczności złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz jego skuteczność. W tej sytuacji Spółka uważa za bezpodstawne i nieuzasadnione formułowane przez POLWAX S.A. zarzuty dotyczące naruszenia obowiązku poufności.

Odnosząc się natomiast do samych twierdzeń zawartych w Stanowisku POLWAX, Spółka podtrzymuje wcześniej przedstawione w komunikacie z dnia 27 marca 2019 r. stanowisko , że zwłoka w płatności przez POLWAX S.A. wynagrodzenia należnego Spółce była, jak wyraźnie sformułowano to w Komunikacie OP, głównym (choć niejedynym) powodem podjęcia decyzji w przedmiocie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Ze względu na podkreślany przez POLWAX S.A. w Stanowisku POLWAX obowiązek zachowania poufności przyczyny te nie mogą jednak zostać przez Spółkę ujawnione w niniejszym komunikacie, gdyż mogłoby to spowodować skierowanie przez POLWAX S.A. roszczeń do Spółki z tego tytułu.

Spółka zwraca również uwagę, że istotą sporu pomiędzy Stronami jest aktualnie nie kwestia zasadności czy wysokości samego wynagrodzenia należnego Spółce za prace wykonywane od listopada 2018 r. do lutego 2019 r., a wymagalność faktur złożonych przez Spółkę do POLWAX S.A., obejmujących to wynagrodzenie. Przy czym, pomimo iż, jak wskazano powyżej, pierwsze faktury, wymagalność których jest obecnie kwestionowana przez POLWAX S.A., zostały wystawione jeszcze w grudniu 2018 r., po raz pierwszy zarzut ich niewymagalności został przez POLWAX S.A. podniesiony w dniu 11 marca 2019 r., kiedy Spółka nabyła już uprawnienie do odstąpienia od Umowy. Spółka wskazuje przy tym, że POLWAX S.A. nigdy nie wyjaśniała, dlaczego swoje zastrzeżenia (abstrahując od ich zasadności) sformułowała dopiero po prawie trzech miesiącach od otrzymania spornych faktur, a już po upływie dodatkowego terminu do zapłaty zakreślonego przez Spółkę w wezwaniu z dnia 11 lutego 2019 r.

Wbrew twierdzeniom zawartym w Stanowisku POLWAX, Spółka nigdy nie twierdziła, jakoby w dniu 11 lutego 2019 r. otrzymała jakiekolwiek pismo od POLWAX S.A., z którego wynikałoby potwierdzenie wymagalności spornych obecnie roszczeń, bowiem w treści Komunikatu OP z dnia 27 marca 2019 r. http://www.orlenprojekt.pl/pl/dlaprasy/aktualnosci/Strony/Stanowisko-ORLEN-Projekt-S-A--do-raportu-bie%C5%BC%C4%85cego-nr-16--opublikowanego-przez-POLWAX.aspx znajduje się wyłącznie następujące stwierdzenie: „W odpowiedzi na skierowane przez spółkę ORLEN Projekt S.A. wezwanie do zapłaty z dnia 11 lutego 2019 r., Zarząd POLWAX uznał jego zasadność oraz potwierdził wymagalność należności nimi objętych […]”. Spółka wskazuje przy tym, że sformułowania potwierdzające powyższe stwierdzenie są zawarte, jak ujawniono to zresztą w Stanowisku POLWAX, w piśmie datowanym na 19 lutego 2019 r., które zawiera oświadczenie Zarządu POLWAX S.A. o wymagalności określonej w tym piśmie kwoty wynagrodzenia należnego Spółce i woli przedstawienia propozycji harmonogramu spłat nierozliczonych kwot. Wskazana korespondencja jest przy tym tylko i wyłącznie jednym z przykładów wskazujących na prezentowane ówcześnie stanowisko POLWAX S.A. odnośnie wymagalności kwot objętych wezwaniem do zapłaty z dnia 11 lutego 2019 r.

POLWAX S.A. w Stanowisku POLWAX sugeruje również, że Spółka błędnie odczytała treść pisma z 19 lutego 2019 r., z którą Spółka powinna zapoznać się ponownie, „wraz z dalszymi pismami z dnia 8 marca 2019 r. i 25 marca 2019 r.”. Wnikliwa analiza treści tych ostatnich dokumentów wskazuje tylko, że POLWAX S.A., po nabyciu przez Spółkę uprawnienia do odstąpienia od Umowy zmieniła całkowicie swoje dotychczasowe stanowisko na temat wymagalności spornych faktur. POLWAX S.A., próbując natomiast przypisać ww. pismu wyłącznie charakter „oświadczenia wiedzy”, potwierdza jedynie, że, od momentu wystawienia i doręczenia POLWAX S.A. spornych obecnie faktur, wiedza Stron na temat wymagalności wystawianych przez Spółkę faktur była tożsama, „skorygowaniu” uległa ona natomiast dopiero w dniu 8 marca 2019 r.

Przechodząc natomiast od aspektów związanych z zakresem wiedzy każdej ze Stron do sfery rzeczywistych działań, wskazać należy na kolejne nieścisłości i przemilczenia Stanowiska POLWAX. Po pierwsze, niezgodne z prawdą jest zawarta tam sugestia, jakoby Spółka twierdziła, iż POLWAX S.A. zaprzestała regulowania faktur od początku grudnia 2018 r., albowiem w Komunikacie OP
http://www.orlenprojekt.pl/pl/dlaprasy/aktualnosci/Strony/Stanowisko-ORLEN-Projekt-S-A--do-raportu-bie%C5%BC%C4%85cego-nr-16--opublikowanego-przez-POLWAX.aspx znajduje się jedynie stwierdzenie, że „Spółka POLWAX zaprzestała terminowanego regulowania należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu wykonywanych prac budowlanych począwszy od grudnia 2018 r.”. Prawdą jest wskazywana w Stanowisku POLWAX okoliczność, że w grudniu 2018 r. i w I kwartale bieżącego roku POLWAX S.A. zapłaciła na rzecz Spółki z tytułu wykonanych prac kwotę ok. 15,4 mln zł, przy czym fakt częściowych płatności wynagrodzenia należnego Spółce, w tym wynikającego ze spornych obecnie faktur, został wskazany już w Komunikacie OP http://www.orlenprojekt.pl/pl/dlaprasy/aktualnosci/Strony/Stanowisko-ORLEN-Projekt-S-A--do-raportu-bie%C5%BC%C4%85cego-nr-16--opublikowanego-przez-POLWAX.aspx. Natomiast, o czym Stanowisko POLWAX milczy, ze wspominanej kwoty ok. 15,4 mln zł, ok. 8 mln zł zostało zapłacone w miesiącu grudniu 2018 r. za faktury wystawione do końca listopada 2018 r., obejmujące prace wykonane nie później niż do połowy listopada 2018 r., w tym fakturę wystawioną jeszcze w sierpniu 2018 r. Nie jest również prawdziwe pojawiające się w materiałach prasowych stwierdzenie, że POLWAX S.A. niedawno zapłaciła Spółce 15,4 mln zł, albowiem, jak wskazano powyżej, większość z ww. kwoty została zapłacona przez POLWAX S.A. w grudniu 2018 r., a ostatnia płatność części zaległego wynagrodzenia została dokonana przez POLWAX S.A. ponad miesiąc temu.

Co jednak najistotniejsze, ze Stanowiska POLWAX wprost wynika, że POLWAX S.A. nie kwestionuje samej wysokości zadłużenia wobec Spółki, a jedynie jego wymagalność. Natomiast, powołując się na częściowe płatności spornych obecnie faktur dokonywane od grudnia 2018 r., POLWAX S.A. nie wyjaśniła przy tym, dlaczego dokonała częściowej płatności za dokładnie te same faktury, których wymagalność aktualnie kwestionuje. Wpływ na konto Spółki częściowej płatności za owe sporne obecnie faktury, poza deklaracjami i oświadczeniami Zarządu POLWAX S.A., jest nie tylko kolejnym przekonywującym dowodem świadczącym o wymagalności spornych należności, ale również przeczy konsekwencji stanowiska prezentowanego w tym zakresie przez POLWAX S.A.

Nieuprawnione są również twierdzenia POLWAX S.A., jakoby podstawą wstrzymania płatności spornych obecnie faktur miałyby lub zgodnie z Umową mogłyby być zaległości Spółki wobec 3 podwykonawców, albowiem kwestia tych płatności: (i) nie dotyczy podwykonawców, a dalszych podwykonawców Spółki, (ii) żądania zgłaszane przez tych dalszych podwykonawców nie są wystarczająco udowodnione i są przedmiotem weryfikacji ze strony Spółki, (iii) prace wykonywane przez te podmioty, odnośnie których powstał spór co do zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia, zakończone zostały najpóźniej w miesiącu sierpniu 2018 r. oraz (iv) z tytułu nierozwiązania sporu odnośnie tych płatności POLWAX S.A. wstrzymała zapłatę na rzecz Spółki należności wynikających z wystawionej w sierpniu faktury na kwotę przekraczającą wysokość należności zgłoszonych przez rzeczonych dalszych podwykonawców.

Przechodząc natomiast do kwestii dyskusji na temat wymogów, jakie Spółka winna spełnić przedkładając kolejne faktury, jej kontynuacja wymagałaby szczegółowego odwołania się do poszczególnych zapisów Umowy, co do których POLWAX S.A. zgłasza zastrzeżenia związane z ich poufnością. Z tych też przyczyn Spółka pragnie ograniczyć się do wskazania, że podstawą jakichkolwiek płatności na jej rzecz jest przede wszystkim wspominany w Stanowisku POLWAX dokument w postaci Protokołu Zawansowania Robót, który dla swej skuteczności wymaga podpisania przez POLWAX S.A., co stanowi potwierdzenie zakresu prac wykonanych przez Spółkę w okresie objętym danym protokołem. W Stanowisku POLWAX, POLWAX S.A. zarzuca, że w dalszym ciągu nie dysponuje oryginałami powyższych protokołów. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z ustaloną przez Strony procedurą, wszystkie sporządzone przez Spółkę Protokoły Zawansowania Robót – także te stanowiące podstawę wystawienia spornych obecnie faktur – zostały podpisa​ne przez przedstawicieli POLWAX S.A. i w oryginałach nadal pozostają w posiadaniu POLWAX S.A. (oryginały tych dokumentów po ich podpisaniu nigdy nie zostały przekazane przez POLWAX S.A. do Spółki, która dysponuje jedynie ich skanami, przekazanymi POLWAX S.A. wraz z każdą ze spornych obecnie faktur). Formułowanie wobec tego przez POLWAX S.A. niewykonalnych żądań wobec Spółki w sytuacji dysponowania żądanymi dokumentami, nie tylko może budzić zdziwienie, ale stanowi również nadużycie prawa.

Podobne zdziwienie budzi prowadzenie przez POLWAX S.A. dywagacji na temat tego, czy część spornych dokumentów koniecznych do przedstawienia wraz z fakturami znalazła się na placu budowy 12 czy 13 marca 2019 r. Spółka stanowczo zaprzecza nieuprawnionym sugestiom, jakoby dokumenty dot. ww. faktur zostały dostarczone do biura budowy na terenie inwestycji w dniu 12 lub 13 marca 2019 r. W tych bowiem dniach, w związku ze zgłoszonymi przez POLWAX S.A. w dniu 11 marca 2019 r. żądaniami, zostały jedynie przygotowane protokoły przekazania rzeczonych dokumentów, które miały ułatwić i przyspieszyć ich odbiór przez POLWAX S.A., co jednak do dnia dzisiejszego nie miało miejsca. Przy czym Spółka pragnie również podkreślić, że, jak już wyżej wskazano, przedstawiciele POLWAX S.A. nie interesowali się oryginałami wskazanych dokumentów od momentu otrzymaniu pierwszych spornych faktur w grudniu 2018 r. ani nie zweryfikowali ich po spotkaniu Stron w dniu 13 marca 2019 r., gdzie otrzymali informację o ich dostępności w biurze budowy. POLWAX S.A. zdecydowała się na ich przejrzenie dopiero po dacie otrzymania oświadczenia o odstąpienia od Umowy.

Odnosząc się do twierdzeń POLWAX S.A. o posiadaniu zapewnionego finansowania inwestycji, Spółka wskazuje, że oświadczenie to jest z perspektywy Spółki nieweryfikowalne, bowiem Spółka nie otrzymała do dnia dzisiejszego jakichkolwiek dowodów od POLWAX S.A. je potwierdzających, jak również nie otrzymała zaległych płatności ani nie została jej przedłożona gwarancja zapłaty lub jakiekolwiek informacje o statusie jej uzyskiwania. POLWAX S.A. podnosi również w Stanowisku POLWAX, że bank finansujący nigdy nie wypowiedział umowy kredytowej. Jednakże należy zauważyć, że zgodnie z raportem bieżącym POLWAX S.A. nr 23/2018, z dnia 26 września 2018 r., POLWAX S.A. poinformowała, że z powodu niedotrzymania wymaganego w umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. poziomu EBITDA, POLWAX S.A. zobowiązała się do powstrzymania się od składania dyspozycji udostępnienia kredytu inwestycyjnego (tj. kredytu przeznaczonego na finansowanie Inwestycji) w zakresie drugiej i trzeciej transzy oraz w ramach pierwszej transzy z przeznaczeniem innym niż rozliczenie akredytywy otwartej w ramach tej transzy. Co istotne, we wskazanym raporcie bieżącym jako jedyną podstawę wstrzymania wypłaty kredytu podano niedotrzymanie poziomu EBIDTA, a nie, jak wskazuje się obecnie w Stanowisku POLWAX, przyczyny zależne od Spółki, co po stronie Spółki rodzi istotną wątpliwość, które ze wskazywanych przyczyn wstrzymania finansowania są prawdziwe. Powyższych wątpliwości nie rozwiewa również raport bieżący nr 12/2019 z dnia 12 marca 2019 r., w którym jest mowa o uzgodnieniu i podpisaniu w dniu 12 marca 2019 r. przez POLWAX S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. porozumienia dotyczącego warunków uruchomienia drugiej transzy kredytu inwestycyjnego, w ramach którego bank miał zgodzić się na finansowanie lub refinansowanie kosztów Inwestycji, albowiem: (i) zarówno treść samej umowy kredytowej w zakresie kredytu inwestycyjnego zawartej przez POLWAX S.A. z ING Bank Śląski S.A., jak i warunki porozumienia z dnia 12 marca 2019 r., w tym warunki uruchomienia drugiej transzy kredytu inwestycyjnego, nie są Spółce znane, (ii) ww. raport bieżący nie wskazuje kwoty, do jakiej może zostać uruchomiona druga transza kredytu inwestycyjnego, co uniemożliwia zweryfikowanie, czy kwota ta jest wystarczająca na pokrycie chociażby wymagalnych zobowiązań POLWAX S.A. wobec Spółki, (iii) druga transza kredytu inwestycyjnego może zostać, zgodnie z raportem bieżącym, uruchomiona wyłącznie na finansowanie kosztów, które będą wymagalne do dnia 30 kwietnia 2019 r., podczas gdy, zgodnie z Umową, inwestycja miała zostać zakończona do końca 2019 r. i to w końcowym etapie jej realizacji wierzytelności Spółki wobec POLWAX S.A., jak również koszty ponoszone przez Spółkę na realizację inwestycji, miałyby najwyższą wartość, a wreszcie (v) do dnia dzisiejszego Spóła w dalszym ciągu nie otrzymała płatności jakiejkolwiek części kwot wynagrodzenia objętego spornymi obecnie fakturami. Również samo podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w żaden sposób nie potwierdza dobrej sytuacji finansowej POLWAX S.A., ponieważ środki finansowe z wkładów akcjonariuszy nie zasiliły i jeszcze przez stosunkowo długi czas nie zasilą POLWAX S.A., a podjęcie tej uchwały wręcz może wskazywać na sytuację odwrotną – tj. problemy finansowe POLWAX S.A., albowiem jeszcze w raporcie bieżącym nr 26/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. Zarząd POLWAX S.A. zdecydował o odstąpieniu od procedury dokonania podwyższenia kapitału zakładowego POLWAX S.A., jako niekorzystnej dla POLWAX S.A. Wreszcie, poważne wątpliwości odnośnie kondycji finansowej POLWAX S.A. budzi, w ocenie Spółki, opublikowany przez POLWAX S.A. raport bieżący nr 4/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w przedmiocie szacunków wyników POLWAX S.A. za rok 2018 oraz informacji o możliwym znaczącym spadku zysku netto POLWAX S.A. w roku 2019, w którym Zarząd POLWAX S.A. poinformował o zidentyfikowaniu ryzyka obniżenia zysku netto POLWAX S.A. w roku 2019 o ponad 50% wskutek wskazanych w tym raporcie zdarzeń gospodarczych.

Spółka wskazuje przy tym również, że większość informacji, które uzyskuje w zakresie sytuacji finansowej POLWAX S.A., pochodzi wyłącznie z komunikatów i raportów publikowanych przez POLWAX S.A. na swojej stronie internetowej, w tym nawet tak kluczową informację jak szacowany koszt gwarancji zapłaty, który Spółka, zgodnie z przepisami prawa, miałaby obowiązek ponieść gdyby nie odstąpienie od Umowy, Spółka uzyskała jedynie z lektury opublikowanego na stronie internetowej Stanowiska POLWAX.

Na zakończenie Spółka pragnie również wskazać, że nie jest zgodne z prawdą twierdzenie POLWAX S.A., zawarte w Stanowisku POLWAX, jakoby POLWAX S.A. miała zgodnie z pismem Spółki z dnia 11 lutego 2019 r. nie mniej niż 45 dni na dostarczenie dokumentu gwarancji zapłaty niezapłaconego jeszcze przez POLWAX S.A. wynagrodzenia należnego Spółce za roboty budowlane, które były przewidziane w Umowie, albowiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka wyznaczyła POLWAX S.A. termin dokładnie 45 dni na uzyskanie przedmiotowej gwarancji, a nadto iż niezrozumiałe w świetle obowiązujących przepisów prawa jest oświadczenie, jakoby POLWAX S.A. miała wyrazić sprzeciw wobec zaangażowaniu przez Spółkę podwykonawców „w piśmie do Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2019 r.”, albowiem Minister Sprawiedliwości nie ma kompetencji w zakresie określania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego skuteczności wobec inwestora angażowania podwykonawców w proces budowlany przez generalnego wykonawcę.

 

 

​​​

Aktualności

 
 
 

Marki Grupy ORLEN