Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Projekt w drodze egzekucji komorniczej zabezpiecza roszczenia wobec Polwax

03-06-2019  

W dniu 24 maja 2019 r., Sąd Okręgowy w Rzeszowie, w wyniku rozpoznania pozwu ORLEN Projekt S.A. („Spółka”) zawierającego wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, w całości uwzględnił wniosek Spółki, wydając nakaz zapłaty nakazujący POLWAX S.A. zapłatę kwoty 6.669.000,00 zł w terminie 14 dni od jego doręczenia POLWAX S.A. („Nakaz zapłaty”).

Wydając Nakaz zapłaty Sąd Okręgowy w Rzeszowie uwzględnił stanowisko Spółki, zgodnie z którym w zakresie dochodzonej części roszczenia, POLWAX S.A. pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego Spółce wynagrodzenia począwszy od stycznia 2019 r. Uzyskany Nakaz zapłaty stanowił podstawę do skierowania przez Spółkę w dniu 3 czerwca 2019 r. egzekucji komorniczej do majątku POLWAX S.A. w celu zabezpieczenia roszczeń Spółki objętych Nakazem zapłaty. W wyniku podjętych przez komornika czynności zajęciu uległy ruchomości POLWAX S.A. znajdujące się w lokalach POLWAX S.A. w Czechowicach-Dziedzicach. Po ustaleniu przez Spółkę, czy wartość zajętych przez komornika ruchomości stanowi wystarczające zabezpieczenie jej wierzytelności, ORLEN Projekt S.A. podejmie decyzję o ewentualnym skierowaniu środków egzekucyjnych także do innych składników majątku POLWAX S.A.

Podjęte przez Spółkę działania stanowią pierwszy z planowanych kroków prawnych zmierzających do rozliczenia Stron w następstwie dokonanego przez Spółkę odstąpienia od umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. („Umowa”). POLWAX S.A. aktualnie nadal zalega Spółce z zapłatą należnego wynagrodzenia za realizacje prac objętych Umową, ponadto Spółka dysponuje roszczeniem o zwrot kwot nienależnie uzyskanych przez POLWAX S.A. z tytułu bezpodstawnego skorzystania z gwarancji należytego wykonania Umowy. Ponadto, Spółce przysługują również dalej idące roszczenie odszkodowawcze z tytułu szkody poniesionej w związku z odstąpieniem od Umowy z winy POLWAX S.A. Spółka jest w trakcie szacowania wysokości tych roszczeń. Natomiast uwzględniona w Nakazie zapłaty kwota obejmuje tylko część należnego Spółce wynagrodzenia za wykonane prace budowlane, które było uznane na piśmie przez Zarząd POLWAX S.A. Zasadność żądania przez Spółkę zapłaty tego samego wynagrodzenia była podważana przez POLWAX S.A., z powołaniem się na brak wymagalności roszczeń ORLEN Projekt S.A.

Pomimo podjętych kroków prawnych zmierzających do zabezpieczenia interesów majątkowych Spółki, ORLEN Projekt S.A. pozostaje nadal w gotowości do polubownego rozstrzygnięcia zaistniałego sporu.
W tym celu Spółka zakomunikowała POLWAX S.A. wolę podjęcie negocjacji ugodowych. 

​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN